Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Knihovna je odborným informačním pracovištěm VÚKOZ, v. v. i., s gescí na shromažďování, zpracování, uchování a šíření informací z oblasti životního prostředí, zvláště tvorby a ochrany krajiny a okrasného zahradnictví. Vytváří a buduje fond primárních a sekundárních zdrojů domácí a zahraniční literatury ve shodě se zaměřením a potřebami pracovníků VÚKOZ. Posláním knihovny je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti pracovníků VÚKOZ. Knihovna VÚKOZ je knihovnou základní se specializovaným knihovním fondem, který zpřístupňuje i odborné a ostatní veřejnosti, především studentům středních a vysokých škol. Řadu publikací této knihovny nelze najít v žádné jiné knihovně v ČR.

Knihovní fond knihovny VÚKOZ zahrnuje ca 20 000 svazků (monografie, periodika, sborníky, výzkumné zprávy, normy, kartografické materiály, separáty aj.).

 

Poskytované služby:

  • výpůjční služby (prezenční, absenční; meziknihovní výpůjční služba (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) je poskytována pouze zaměstnancům VÚKOZ; MVS z fondu knihovny VÚKOZ je poskytována všem knihovnám v České republice.
  • elektronické dodávání dokumentů (EDD) je určeno pouze pro pracovníky VÚKOZ - jako registrovaný uživatel Virtuální polytechnické knihovny (VPK) knihovna zajišťuje kopie článků či částí publikací z knihoven v ČR i v zahraničí
  • informační služby (poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služba  – informace bibliografického a faktografického charakteru, přístup do bází lokálních dat, konzultační služba)
  • na vyžádání zpracujeme z  z fondu knihovny dokumentografické rešerše na dané téma
  • reprografické služby

Výpůjční služby se řídí Knihovním řádem, jehož součástí je i ceník placených služeb knihovny.

 Katalog knihovny je přístupný na interní síti ústavu. Je zde také přístup do databáze HORT (databáze vybraných článků z časopisů a sborníků z fondu VÚKOZ – ca 30 700 záznamů). Ve studovně jsou k dispozici periodika aktuálního roku – v roce 2022 je to 35 titulů českých a 19 titulů zahraničních periodik.

Ve fondu periodik je i řada vzácných, historicky cenných časopisů z konce 19. a začátku 20. století. Informace o všech, i v minulosti odebíraných periodikách lze najít v Souborném katalogu na webových stránkách Národní knihovny (http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list).

 Elektronické informační zdroje (Web of Science)

V období 2018-2022 jsou elektronické informační zdroje (EIZ) pro VÚKOZ zajišťovány prostřednictvím projektu CzechELib.

Rozhraní Web of Science je následovníkem rozhraní Web of Knowledge, které umožňuje přístup k několika databázím, z nichž jednou je Web of Science Core Collection, jež poskytuje retrospektivu záznamů od roku 1945 a obsahuje kolekci bibliografických údajů včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje. Přes rozhraní Web of Science je přístupná i databáze Journal Citation Reports, což je souhrnná polytematická databáze, která zpřístupňuje údaje, jež pomáhají vyhodnocovat a porovnávat vědecké časopisy.

CzechELib

Přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je umožněn pouze zaměstnancům VÚKOZ (a to pouze z vnitřní sítě instituce). Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami definovanými v patřičných licenčních smlouvách.

Web of Science banner

Vstup do databáze pro zaměstnance kliknutím zde nebo na banner Web of Science (WoS)

 

Novinky v knihovním fondu knihovny 

Každý měsíc je zpracován anotovaný seznam publikací, nově získaných do knihovny VÚKOZ. Tyto publikace jsou vystavené ve studovně, kde je možné si je zarezervovat.

 Ediční činnost

VÚKOZ vydává různé sborníky, metodiky a monotematické publikace. Pracovnice knihovny zajišťují prodej publikací, u kterých je uvedena cena, přímo v knihovně či je posílají po zaplacení faktury. Ostatní publikace, nejsou-li rozebrány, jsou zdarma.

 

 Publikace vydané VÚKOZ v poslední době:

 

Kolektiv (2022): Probuzení rožmberské princezny v jihočeské krajině. Katalog výstavy

Černý, K. a kol. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika

Černý, K. a kol. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika ÚKZUZ

Sojková, E. a kol. (2020): Zeleň pražských památkových zón

Kuča, K. [ed.] a kol. (2020): Historické kulturní krajiny České republiky     CELÝ NÁKLAD ROZEBRÁN

Baroš, A. [ed.] a kol. (2020): Květiny v zahradnické tradici Průhonic. Kritický katalog k výstavě pořádané v Dendrologické zahradě v Průhonicích v roce 2020      300 Kč   

Barošová, I. a kol. (2020): Trvalky v krajinářské tvorbě A. E. Silva Taroucy. Inspirace z díla Naše venkovní trvalky   300 Kč       CELÝ NÁKLAD ROZEBRÁN

Rotter, P. a kol. (2021): Lesníkův průvodce neklidnými časy               

Velebil, J. a kol. (2021): Metodika managementu zdrojových lokalit stenoendemických druhů jeřábu džbánského (Sorbus gemella) a jeřábu opominutého (S. omissa) umožňující jejich ochranu  (pouze online)

Šedivá, J. a kol. (2021): Postupy množení vybraných endemických jeřábů klasickou generativní metodou a mikropropagací (pouze online)

Bulíř, P., Zýka,V. (2021): Oceňování majetkové škody na dřevinách způsobené bobrem evropským (Castor fiber L.)

Zýka,V. a kol. (2021): Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského

 

 

 Otevírací doba knihovny:

středa, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30. Po telefonické dohodě i v ostatní dny 7-14 h.          

                         

                                                                     

Kontakty:

Ing. Jana Dostálková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 296 528 334
Eva Obdržálková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 296 528 335