Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Shown is the complete text listing of publications (full quote). If you want to sort the list of publications by the filter (for example: by the author's name or by the year), please click here (some - very long - quotes are shortened; sometimes are given priority only RILOG authors; full text of quote, any attachments (if exist) of the quote - PDF, JPG, etc. - you get after clicking).

Velebil J., Sojková E., Andrade Dneboská M. & Bendíková L. (2018): Dendrologický vývoj zahrady vily Kinských v Praze-Smíchově. – Zahradnictví 12: 44–47.

SUCHARA I., SUCHAROVÁ J., HOLÁ M. (2015): Spatiotemporal changes in atmospheric deposition rates across the Czech Republic estimated in the selected biomonitoring campaigns. Examples of results available for landscape ecology and land use planning.- J. Landscape Ecol., 8/2: 10–28.

WEBER, M., VEITH, T. (2015): Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. Zprávy památkové péče, 75,  č. 6, s. 557–564. ISSN 1210-5538.

HAVRDOVÁ, L., ZÁBRANSKÝ, P. & ČERNÝ, K. (2014): Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. – Vodní Hospodářství, 64/11: 1–4.

MEDKOVÁ, L., WEBER, M. (2014): Identifikace a interpretace duchovního obsahu komponované krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Lembersko. Acta Pruhoniciana [online]. 2014, 108: 53-61. [cit. 2014-10-11]. ISSN 1805–921X. Dostupné z <http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_108/Acta-108_komplet-cz.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic, Acta Pruhoniciana [online]. 2014, 108: s. 37 – 52, [cit. 2014-10-11].  ISSN 1805–921X. Dostupné z <http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_108/Acta-108_komplet-cz.pdf>

KUČOVÁ, V., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). Zprávy památkové péče. roč. 73., č. 4, s. 340 -346. ISSN 0044-4863.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2013): Paralely krajinářských úprav na Kačině, Acta Pruhoniciana 2013, č. 105, s. 11 – 21, ISBN 1805–921X

DOSTÁLEK, J., WEBER, M,. FRANTÍK, T. (2014): Establishing windbreaks: how rapidly do the smaller tree transplants reach the height of the larger ones? – J. For. Sci., 60(1): 12–17.

SOJKOVÁ E., ŠIŘINA P., BORSKÝ J. (2013): Zeleň na náměstích městských památkových zón – Acta Pruhoniciana 103: 17 – 27.

BUSINSKÝ, R. (2013): Two new spontaneous hybrids of American hard pines from Pinus sect. Trifoliae (Pinaceae) found in the unique Russian Sochi Arboretum. – Feddes Repertorium 123 (2012) 3: 209–217.

MERTELIK, J., KLOUDOVA, K., PANKOVA, I., KREJZAR, V., KUDELA, V. (2013): Horse Chestnut Bleeding Canker Caused by Pseudomonas syringae pv. aesculi in the Czech Republic. Acta Horticulturae, 990: 61-63.

ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., KLEMŠ, M., VEJSADOVÁ, H., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., HAVEL, L. (2013). Behaviour of resistant and non-resistant clones of Aesculus hippocastanum in vitro. Acta Horticulturae, 988: 123–127.

VYHNÁNEK, T., BAČOVSKÝ, V., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, L., ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J. (2013). Studium genetické variability u zástupců rodu Aesculus L. pomocí SSR markerů. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 244-249.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J., KORBA, J., ŠILLEROVÁ, J. (2013): Řešení problematiky spály růžovitých rostlin způsobené bakterií Erwinia amylovora (Burrill) z pohledu ochrany budoucích výsadeb hlohů. Acta Pruhonociana103: 107–110.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.

ŠTĚPÁNKOVÁ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HANÁČEK, P., TOMŠOVSKÝ, M. (2013): Identification of Phytophthora alni subspecies and their distribution in river system in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49, Special Issue: S3–S10.

DVOŘÁK, M., HUMPLÍKOVÁ, Z., HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L. (2013): Současné poznatky o nekróze jasanů a výzkum biologie jejího původce za účelem vývoje metod obrany. – Zahradnictví, 12/9: 56–58.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2013): Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky výzkumu. – Zprávy lesnického výzkumu, 58/4: 347-352.

BAROŠ, A., MATISKA, P. (2012): Vizuální vyhodnocení trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace v Dendrologické zahradě v Průhonicích. – Acta Pruhoniciana, 102: 75–72.

BAROŠ, A., VELEBIL, J., SEVERA, M. (2012): Poškození okrasných dřevin a bylin pozdními jarními mrazy v roce 2011 na Dendrologické zahradě v Průhonicích. – Acta Pruhoniciana, 100: 115–122.

BULÍŘ, P. (2012): Poznatky z oceňování dřevin v břehových porostech vodních toků třemi metodikami – Acta Pruhoniciana, 101: 83–95.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. – J. Forest Sci., 58/7: 328–336.

DUBSKÝ, M. (2012): Pěstováni poinzécií v substrátu s vermikompostem. – Zahradnictví, 11/5: 56–58.

DUBSKÝ, M. (2012): Nasákavost rašelinových substrátů. – Zahradnictví, 11/2: 62–64.

DUBSKÝ, M., KAPLAN, L. (2012): Substráty a zeminy s komposty a separovaným digestátem. – Zahradnictví, 11/8: 62–65.

GREGOROVÁ, B. (2012): Vývoj metodiky s PC programem pro hodnocení a monitorování zdravotního stavu dřevin a jejich management. – Acta Pruhoniciana, 102: 15–24.

HAVLÍČEK, M., DOSTÁL, I. (2012): Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. – Acta Pruhoniciana, 102: 57–64.

HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., SVOBODA, J. (2012): Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. – Acta Pruhoniciana, 100: 73–86.

HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA, Z., SVOBODA, J. (2012): Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). – Morav. Geograph. Reports, 20/1: 28–42.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. – Acta Průhoniciana, 100: 137–145.

HENDRYCH, J. (2012): Umění krajiny – krajinný design jako estetický proces. – Acta Univ. Carol. Philos. Histor., 1/87–106.

KNÁPEK, J., VALENTOVÁ, M., KRÁLÍK, T., VAŠÍČEK, J., VÁVROVÁ, K. (2012): Modelování ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky. – Acta Pruhoniciana, 101: 97–108.

LUKÁŠOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., VEJSADOVÁ, H. (2012): Ochrana borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) s využitím morfometrických, genetických a mikropropagačních metod. – Acta Pruhoniciana, 100: 147¬–153.

MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK M. (2012): Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921–1949). – Acta Pruhoniciana, 101: 41-46.

MATISKA, P., BAROŠ, A. (2012): Rozdíly v estetickém působení trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace v závislosti na použitých směsích. – Zahradnictví, 12: 42–44.

MEISL, T., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NEČAS, T. (2012): The effect of clay amendment on substrate properties and growth of woody plants. – Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun., 60/8: 163–170.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Evaluation of field resistance of Horse chestnut cultivar Mertelík to Cameraria ohridella. – Acta Pruhoniciana, 102: 5–8.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Vybrané choroby a škůdci okrasných rostlin zjištěné v období 2005 až 2011 v ČR. – Acta Pruhoniciana, 100: 123–130.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., PÁNKOVÁ, I., KREJZAR, V., KŮDELA, V. (2012): Vývoj slizotokové nekrózy jírovců způsobené infekcí Pseudomonas syringae pv. aesculi v období 2010 až 2012 na první lokalitě prokázaného výskytu choroby v ČR. – Acta Pruhoniciana, 101: 5–8.

NOVOTNÁ, K., KOBLIHA, J., LUKÁŠOVÁ, M. (2012): Výskyt spontánního inbreedingu a inbredni deprese u malé populace Populus nigra L. – Acta Pruhoniciana, 100: 161–166.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. – Acta Univ. Agric. Silvicul. Mendel. Brun., 60/1: 105–109.

PÁNKOVÁ, I., KREJZAR, V., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Potvrzený výskyt původce „bleeding canker“ v ČR. – Úroda, vědec. příl., 60/ 203–206.

SKOKANOVÁ, H., EREMIÁŠOVÁ, R. (2012): Changes in the secondary landscape structure and the connection to ecological stability: the cases of two model areas in the Czech Republic. – Ekológia (Bratislava), 31: 33–45.

SOJKOVÁ, E., ŠMÍDOVÁ, Š. (2012): Východiska stanovení péče o složky systému zeleně malého sídla na příkladu Benátek nad Jizerou. – Acta Pruhoniciana, 101: 69–81.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): Krajiny jižních Čech. – Geograf. Rozhledy, 21/3: 30–32.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): The Principles and Development of Landscape Parks in the Czech Republic and Their Study from the Perspective of Historical Geography. – Histor. Geogr., 38/1: 99–118.

ŠEDIVÁ, J., VEJSADOVÁ, H., VLAŠÍNOVÁ, H., KLOUDOVÁ, K., MERTELÍK, J., HAVEL, L. (2012): Preventivní ochrana nových výsadeb jírovce maďalu s využitím odrůdy rezistentní vůči klíněnce jírovcové. – Úroda, vědec. příl, 9/68–73.

ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2012): Shrnutí poznatků z pěstování a ex situ konzervace Pulsatilla vernalis (L.) MILL., P. pratensis (L.) MILL. ssp. bohemica SKALICKÝ, P. patens (L.) MILL. a P. grandis WENDEROTH. – Acta Pruhoniciana, 100: 155–160.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. – J. Forest Sci., 58/3: 123–130.

TÁBOR, I. (2012): Účinek –30 °C mrazů na rododendrony a azalky v zimě 2011–2012. –Acta Pruhoniciana, 101: 9–16.

TROCHTA, J., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. (2012): Effects of wildfire on a pine stand in the Bohemian Switzerland National Park. – J. Forest Sci., 58: 299–307.

VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2012): Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic. – J. Japan Inst. Energy, 91/6: 485.

VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2012): Metodika tvorby cenových map biomasy na zemědělské půdě s využitím v GIS. – Acta Pruhoniciana, 100: 41–49.

VLAŠÍNOVÁ, H., KLEMŠ, M., ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J., HAVEL, L. (2012): Morfologické reakce dvou klonů jírovce maďalu s odlišnou odolností vůči klíněnce jírovcové. – Úroda, vědec. příl, 9/74–79.

VOTRUBA, R. (2012): Selekce na odolnost k padlí (Erysiphe cichoracearum DC. var. cichoracearum) v potomstvech podzimních hvězdnic (Aster L., syn. Symphyotrichum NEES.). – Acta Pruhoniciana, 100: 131–135.

WEGER, J., BUBENÍK, J. (2012): Produkce biomasy nových klonů vrb a topolů pro šesti letech pěstování na zemědělské půdě v tříletém obmýtí. – Acta Pruhoniciana, 100: 51–62.

WEGER, J., BUBENÍK, J. (2012): Výsledky sledování vybraných půdních charakteristik v pokusech rychle rostoucích dřevin testovaných pro energetické využití. – Acta Pruhoniciana, 102: 31–40.

ŽLEBČÍK, J., ŠEDIVÁ, J. (2012): Pedologická charakteristika vybraných lokalit Pulsatilla patens (L.) Mill. – Acta Pruhoniciana, 102: 9–13.

BAROŠ, A. (2011): Údržba trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace a s extenzivní údržbou. – Zahradnictví, 10/5: 46–49.

BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P., KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. – J. Forest Sci., 57/2: 41–49.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. (2011): Nové klony topolu černého (Populus nigra L.) pro kultury s krátkou dobou obmýtí. – Acta Pruhoniciana, 97: 33–38.

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand J. Forest., 41S: S75–S82.

ČERVENÁ, G., NEČEKALOVÁ, J., MIKULKOVÁ, H., LEVKANIČOVÁ, Z., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., DĚDIČ, P., PTÁČEK, J. (2011): Viroids on Petunia and other Solanaceous Crops in the Czech Republic. – Acta Horticult., 901: 35–40.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. (2011): Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU). – AUC Geographica, 42/ 2: 31–43.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. (2011): Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. – Acta Pruhoniciana, 98: 47–53.

DOSTÁLEK, J., KUČERA, J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehradec. s.A., 31: 11–32.

DUBSKÝ, M. (2011): Drcený korek – alternativní komponent pěstebních substrátů. – Zahradnictví, 10/2: 60–63.

DUBSKÝ, M., SEVERA, M. (2011): Vliv vlastností pěstebních substrátů na růst rododendronů Rhododendron hybrid. – Zahradnictví, 10/7: 36–38.

DUBSKÝ, M., SEVERA, M. (2011): Substráty a systémy výživy pro pěstování rododendronů. – Zahradnictví, 10/8: 32–34.

DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2011): Výživa poinzécií Euphorbia pulcherrima, nejčastější poruchy. – Zahradnictví, 10/5: 64–66.

HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA, Z., BOROVEC, R., SVOBODA, J. (2011): Změny ve využití krajiny a na vodních tocích v povodí Veličky a v horních povodích Kyjovky a Svratky. – Acta Pruhoniciana, 99: 5–17.

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. (2011): Ekonomika pěstování ozdobnice pro energetické účely v České republice. – Acta Pruhoniciana, 97: 55–59.

HAVLÍČKOVÁ, K., RUDIŠOVÁ, I. (2011): Short rotation coppice of fast-growing trees, their landscape aspects and biodiversity. – Ekológia (Bratislava), 30/1: 12–21.

JEHLÍK, V., DOSTÁLEK, J. (2011): Zur Vergesellschaftung und Naturalisation von fünf selteneren eingebürgerten Ruderal- und Adventivarten in Böhmen. – Acta Mus. Reginaehradec. s.A., 31: 61–65.

KNÁPEK, J., OŠLEJŠEK, P., HAVLÍČKOVÁ, K. (2011): Ekonomika pěstování energetických travin pro bioplynové stanice. – Acta Pruhoniciana, 97: 47–54.

LEPŠÍ, M., VELEBIL, J., LEPŠÍ, P. (2011). Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ., 46: 209–221.

MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P., DEMEK, J., TÁBOR, I. (2011): Atlas krajiny České republiky. – Acta Pruhoniciana, 98: 5–8.

MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934–1938 a 1946–1949. – Histor. Geografie, 37/2: 275–287.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Hydrangea Ring Spot Virus in Hydrangea spp. Plants in the Czech Republic. – Acta Horticult., 901: 237-238.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Slizotoková nekróza jírovce maďalu způsobená Pseudomonas syringae pv. aesculi v ČR. – Zahradnictví, 12: 58–60.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Škodliví činitelé topolů a vrb ve výmladkových plantážích rychle rostoucích v ČR v období 2006–2010. – Acta Pruhoniciana, 99: 91–95.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung, T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. – Plant Protect. Sci., 47/1: 13–19.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku. – Histor. Geografie, 37/1: 87–110.

ŠEDIVÁ, J., VEJSADOVÁ, H., VLAŠÍNOVÁ, H., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Způsoby in vitro regenerace u Aesculus hippocastanum L. – Acta Pruhoniciana, 99: 127–130.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J. (2011): Metodika analýzy potenciálu biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS. – Acta Pruhoniciana, 99: 85–90.

VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J. (2011): Regenerace listových explantátů u podnoží révy vinné. – Acta Pruhoniciana, 99: 141–145.

VOTRUBA, R. (2010): Zhodnocení účinku některých látek omezujících vzrůst u hrnkových chryzantém. – Zahradnictví, 9/12: 30–32.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapový průmět cílové charakteristiky krajiny Novodvorska a Žehušicka. – Acta Pruhoniciana, 99: 41–54 + 3 příl.

WEGER, J., BUBENÍK, J. (2011): Hodnocení produkce biomasy topolů a vrb na Lochočické výsypce po 15 letech výmladkového pěstování. – Acta Pruhoniciana, 99: 73–83.

BAROŠ, A. (2010): Visual Assessment of Perennial Plantings with Extensive Maintenance. –Acta hort. regiotect., special issue, 82–86.

BENDA, P., LUČAN, R. K., OBUCH, J., REITER, A., ANDREAS, M., BAČKOR, P., BOHNENSTENGEL, T., EID, E. K., ŠEVČÍK, M., VALLÓ, P., AMR, Z. S. (2010): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 8. Bats of Jordan: fauna, ecology, echolocation, ectoparasites. — Acta Soc. Zool. Bohem., 74: 185–353.

BORSKÝ, J. (2010): Barokní aleje v minulosti a za současné plurality názorů. – Urban. územ. Rozvoj, 13/6: 27–35.

BUSINSKÝ, R. (2010): A new species of soft pine from the Vietnamese border of Laos. – Acta Pruhoniciana, 96: 5–13.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2010): Phytophthora Alder Decline: Disease Symptoms, Causal Agent and its Distribution in the Czech Republic. – Plant Protect. Sci., 46/1: 12–18.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. (2010): Relict cryoplanation and nivation landforms in the Czech Republic: a case study of the Sýkořská hornatina Mts. – Morav. Geograp. Reports, 18/3: 14–25.

DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., CHALOUPKOVÁ, Š. (2010): Substráty s minerálními komponenty pro předpěstování dřevin. – Acta Pruhoniciana, 94: 21–27.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého v městském prostředí I. – Zahradnictví, 9/8: 52–54.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem imisí a houby Apiognomonia veneta II. – Zahradnictví, 9/9: 44–46.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem klimatických změn – III. – Zahradnictví, 9/10: 53–55.

HAVLÍČEK, M., DOSTÁL, I. (2010): Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. – Acta Pruhoniciana, 94: 65–76.

HAVLÍČKOVÁ, K., KAŠPAROVÁ, L. (2010): Sledování změn diverzity čeledi Carabidae ve výmladkové plantáži rychle rostoucích dřevin na lokalitě Peklov. – Acta Pruhoniciana, 96: 47–52.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., ŠEDIVÁ, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS in the Czech Republic. – Acta Univ. Agr. Silv. Mendel. Brun., 58/5: 161–170.

HENDRYCH, J. (2010): Aleje a stromořadí v kontextu klasické krajiny. – Acta Pruhoniciana, 95: 123–138.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B., GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – J. Forest Sci., 56/3: 93–100.

JECH, D., DLOUHÁ, E. (2010): Historical woody plants and their protection in the concept of the new forest management plan of the composed „Nový Les“ near Kuks. – Acta Horticult., 885: 175–182.

MATISKA, P., VEJSADOVÁ, H. (2010): Polyploidy induction in Phlox paniculata L. under in vitro conditions. – Acta Univ. Agr. Silv. Mendel. Brun., 58/1: 101–106.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., DĚDIČ, P., PTÁČEK, J. (2010): Výsledky průzkumu Potato spindle tuber viroid (PSTVd) v okrasných rostlinách v České republice v letech 2007–2009. – Acta Pruhoniciana, 94: 5–8.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., STEJSKAL, J. (2010): Problematika uplatnění klonu jírovce maďalu M06 s rezistentním chováním ke klíněnce jírovcové jako plodonosného stromu v oborách s intenzivním chovem spárkaté zvěře. – Acta Pruhoniciana, 94: 9–12.

OBDRŽÁLEK, J. (2010): New woody plant cultivars in the Czech Republic. – Acta Horticult., 885: 237–241.

SEVERA, M., RŮŽIČKOVÁ, J. (2010): Dvě nové odrůdy rododendronů – ‘Bouzov‘ a ‘Loket’. – Acta Pruhoniciana, 94: 77–81.

SEVERA, M., WEGER, J. (2010): Potvrzení schopnosti generativního šíření vybraných druhů ozdobnic (Miscanthus sp.) v přírodních podmínkách ČR – Acta Pruhoniciana, 96: 75–78 + příl.

SOJKOVÁ, E. (2010): Ověření nástrojů rehabilitace veřejných prostranství sídla z aspektu vývoje 2002–2008. – Acta Pruhoniciana, 95: 91–95.

STRAŠIL, Z., WEGER, J. (2010): Studium kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.) pěstované pro energetické využití. – Acta Pruhoniciana, 96: 19–26.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B. (2010): The effects of flooding and Phytophthora alni infection on black alder. – J. Forest Sci., 56/1: 41–46.

STROBLOVÁ, L., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. (2010): SWOT analýza jako součást participativního přístupu k plánování krajiny na Novodvorsku a Žehušicku. – Acta Pruhoniciana, 95: 5–13.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. – Příroda, 27: 115–123.

ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2010): Vegetative and generative propagation of the endangered species Daphne cneorum L. – Acta Pruhoniciana, 96: 15–18.

ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., SKALOŠ J. (2010): Peat-Reduced Substrates with Mineral Components for Growing of Woody Plants. – Acta horticult., 885: 361–366.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. – Acta Pruhoniciana, 95: 15–26 + příl.

WEGER, J., BUBENÍK, J. (2010): První výsledky hodnocení smíšené výmladkové plantáže topolů a vrb. – Acta Pruhoniciana, 96: 27–36.

WEGER, J., BUBENÍK, J., DUBSKÝ, M. (2010): Hodnocení vlivu hnojení na růst a výnos klonů vrb a topolů v prvních čtyřech letech pěstování. – Acta Pruhoniciana, 94: 13–20.

VEJSADOVÁ, H. (2010): In Vitro Regeneration of Rhododendrons via Axillary Shoot and Somatic Embryo Induction. – Acta Hortic., 885: 417–424.

VEJSADOVÁ, H. (2010): Využití mikropropagace k uchování ohrožených druhů Amygdalaceae (mandloňovité). – Acta Pruhoniciana, 94: 29–33.

VEJSADOVÁ, H., LUKÁŠOVÁ, M. (2010): Shoot organogenesis induction from genetically verified individuals of endangered bog pine (Pinus uncinata subsp. uliginosa). – J. Forest Sci., 56/8: 341–347.

VELEBIL, J., BAROŠ, A. (2010): Zhodnocení druhové diverzity vybraných břehových porostů v povodí Vltavy s přihlédnutím k jejich geobiocenologii. – Acta Pruhoniciana, 96: 65–73.

BENETKA, V., PILAŘOVÁ, P., KOZLÍKOVÁ, K. (2009): Rozbor výnosového potenciálu topolu černého v průběhu tří sklizní při různém sponu rostlin. – Acta Pruhoniciana, 92: 13–17.

BULÍŘ, P. (2009): Testing of Koch method applied for evaluation of ornamental trees in the Czech Republic. – Hort. Sci. (Prague), 36/4: 154–161.

BUSINSKÝ, R. (2009): Nález Pinus  neilreichiana (= P. sylvestris  P. nigra) na přírodním stanovišti v severních Čechách. – Acta Pruhoniciana, 93: 47–50.

BUSINSKÝ, R. (2009): Endemické jeřáby České republiky (rod Sorbus, čeleď Rosaceae). – Acta Pruhoniciana, 93: 37–46.

BUSINSKÝ, R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 44/1: 35–43.

CUDLÍN, O., SEDLÁČEK, F., HAISOVÁ, M., VEJSADOVÁ, H. (2009): Potravní preference hrabošů a biodiverzita drobných zemních savců na vlhkých orchidejových loukách (Rodentia: Arvicolinae) – Lynx, n. s. (Praha), 40: 15–27.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M. (2009): Patogenní mikroskopické houby a houbové organismy v zahradních substrátech. – Zahradnictví, 8/2: 54–56.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. ( 2009): Landscape Changes in the Dyjsko-svratecký and Dolnomoravský Grabens in the period 1764–2009 (Czech Republic). – Acta Pruhoniciana, 91: 23–30.

DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2009): Substrates with mineral components for growing woody plants. – Acta Horticult., 819: 243–248.

EREMIÁŠOVÁ, R., SKOKANOVÁ, H. (2009): Land use changes (recorded in old maps) and delimitation of the most stableareas from the perspective of land use in the Kašperské Hory region. – J. Landscape Ecol., 2: 21–35.

HAJDA, K., ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M., CHALOUPKOVÁ, Š., NACHLINGEROVÁ, V. (2009): Časně kvetoucí trvalky pro hrnkovou kulturu. – Acta Pruhoniciana, 93: 83–88.

HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., SVOBODA, J. ( 2009): Long-term changes in land use in the Litava River basin. – Acta Pruhoniciana, 91: 31–37.

HAVLÍČKOVÁ, K., KAŠPAROVÁ, L. (2009): Hodnocení biodiverzity v porostech RRD. – Acta Pruhoniciana, 92: 51–54.

HAVLÍČKOVÁ, K., KAŠPAROVÁ, L., RUDIŠOVÁ, I. (2009): Vliv opláštění na biodiverzitu ve výmladkové plantáži rychle rostoucích dřevin. – Acta Pruhoniciana, 92: 55–60.

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. (2009): Ekonomika pěstování lesknice rákosovité pro energetické účely. – Acta Pruhoniciana, 92: 61–67.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2009): Metody zpracování potenciálů trvalých travních porostů, slámy a rychle rostoucích dřevin v systému GIS. – Acta Pruhoniciana, 92: 77–84.

HENDRYCH, J., STORM, V. (2009): The Křemže Basin Landscape Change Analysis and Revitalization Case Study Based on the 1827 Stabile Cadastre Maps. – Acta Pruhoniciana, 91: 89–98.

JEHLÍK, V., DOSTÁLEK, J. (2009): Influence of raiway transport in the South-East of Slovakia on formation of adventive flora in Central Europe. – Biodiv. Res. Conserv., 11–12: 27–32.

KNOTKOVÁ, I., BAROŠ, A. (2009): Zplanění vybraných taxonů trvalek v porostním okraji dřevin. – Acta Pruhoniciana, 93: 89–95.

LUKÁŠOVÁ, M., WEGER, J. (2009): Možnosti genetické identifikace klonů a kříženců topolu Simonova, černého, bavlníkového a Maximovičova (Populus simonii, P. nigra, P. deltoides, P. maximowiczii) metodou SSR. – Acta Pruhoniciana, 92: 19–28.

MALACH, Š., KLIMÁNEK, M., DOUDA, P., SKOKANOVÁ, H., STRÁNSKÁ, T. (2009): Spatial data integration for land use change analysis of the Lower Morava Biosphere. – Reserve. Geoscape, 4/1: 1802–1115.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2009): Výsledky sledování rezistentního chování ke klíněnce jírovcové (Cameraria ohridella) u Aesculus hippocastanum klonu Mertelik06 v období 2001 až 2008. – Acta Pruhoniciana, 93: 11–14.

PÁNEK, M. (2009): Rozdíly v přirozené obnově buků v imisně postižené oblasti Jizerských hor. – Acta Pruhoniciana, 93: 55–57.

PÁNKOVÁ, I., KREJZAR, V., KŮDELA, V., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2009): Pátrání po příčině slizotokové nekrózy jírovce maďalu v ČR. – Úroda, vědec. příl., 59: 71–174.

POSPÍŠKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J. (2009): Impact of forest management on genetic diversity of Quercus petraea populations: a case study from the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Czech Republic). – Biodiv. Res. Conserv., 13: 37–42.

SKALOŠ, J., BENDÍKOVÁ, L. (2009): Analýza vlivu výsadeb rychle rostoucích dřevin na strukturu krajiny – návrh metody s využitím starých map a leteckých snímků. – Acta Pruhoniciana, 92:35–44.

SKALOŠ, J., BENDÍKOVÁ, L. (2009): Metodology for identification of historically and ecologically stabile elements as the basis for the landscape ecological stability restoration. – Acta Pruhoniciana, 91: 77–88.

SKOKANOVÁ, H., STRÁNSKÁ, T., HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., EREMIÁŠOVÁ, R., RYSKOVÁ, R., SVOBODA, J. (2009): Land use dynamics of the South Moravian region during last 170 years. – Geoscape, 4/1: 58–65.

SKOKANOVÁ, H. (2009). Application of methodological principles for assessment of land use changes trajectories and processes in South-eastern Moravia for the period 1836–2006. – Acta Pruhoniciana, 91: 15–22.

ŠAMONIL, P., POLESNÁ, K., UNAR, P. (2009): Plant community variability within potential natural vegetation units: a case study from the Bohemian Karst. – J. Forest Sci., 55/11: 485–501.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2009): Landscape change analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region. – Acta Pruhoniciana, 91: 99–107.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V. (2009): Krajina Novodvorska a Žehušicka v popisu k I. vojenskému mapování. – Histor. Geogr., 35/1: 213–228.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V. (2009): Představení databáze historických zahrad a parků. – Prameny a studie, 42: 131–135.

ŠANTRŮČKOVÁ, M.,VÁVROVÁ, V. (2009): Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1–2 [cit. 2009-06-08]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus81/santruc.htm>

ŠEDIVÁ, J. (2009): Influence of explant type, sucrose and IBA on in vitro growth of Acer platanoides L. ‘Jirka’. – Acta Horticult., 812: 185–188.

ŠEDIVÁ, J. (2009): Shrnutí poznatků při udržování kolekcí vybraných druhů květin s využitím in vitro technik. – Acta Pruhoniciana, 93: 27–30.

ŠÍR, M., WEGER, J., VONDRKA, A. (2009): Klimatická účinnost porostů rychle rostoucích dřevin v krajině. – Acta Pruhoniciana, 92: 45–50.

ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M. (2009): Peat substrates amended with composted bark or with compost. – Acta Horticult., 819: 387–394.

ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M. (2009): Vliv různých forem železa a manganu na příjem živin a růst prvosenek Primula vulgaris v podmínkách vysokého pH substrátu. – Acta Pruhoniciana, 93: 5–9.

URBÁNEK, H. (2009): Uchování genofondu letniček a dvouletek. – Acta Pruhoniciana, 93: 97–100.

VEJSADOVÁ, H. (2009): Ex situ kultivace ohroženého druhu Platanthera bifolia (L.) L.C. Richard. – Acta Pruhoniciana, 93: 31–35.

VEJSADOVÁ, H., KUCHTOVÁ-JADRNÁ, P. (2009): In vitro regeneration and polyploidy induction in Pelargonium × hortorum L. H. Bailey. – Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 57/5: 305–312.

VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, V., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2009): Indukce organogeneze u jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). – Zpr. lesn. Výzk., 54/4: 286–292.

VELEBIL, J. (2009): Praktický dopad změny taxonomického pojetí agregátu Pinus mugo (a obecné poznámky k nomenklatuře pěstovaných rostlin). – Acta Pruhoniciana, 93: 51–54.

VOTRUBA, R. (2009): Hodnocení náchylnosti odrůd chryzantém k pravému padlí (Erysiphe cichoracearum). ¬¬¬– Acta Pruhoniciana, 93: 15–18.

WEGER, J. (2009): Hodnocení vlivu délky sklizňového cyklu výmladkové plantáže na produkční a růstové charakteristiky topolového klonu Max-4 (Populus nigra L. × P. maximowiczii Henry) – Acta Pruhoniciana, 92: 5–11.

WEGER, J., STRAŠIL, Z. (2009): Hodnocení polního pokusu s ozdobnicemi (Miscanthus sp.) po dvou letech růstu na různých stanovištích – Acta Pruhoniciana 92: 27–34.

ŽLEBČÍK, J. (2009): Současný stav pěstování českých odrůd růží. – Acta Pruhoniciana, 93: 101–109.

ŽLEBČÍK, J. (2009): Pěstování a rozmnožování rostlin volně rostoucích v České republice. –Acta Pruhoniciana, 93: 111–118.

ŽLEBČÍK, J., BYLINSKÝ, V. (2009): Vývoj a současný stav populace koniklece jarního (Pulsatilla vernalis var. vernalis) u Bělé pod Bezdězem. – Bohemia centralis, 29: 37–46.

BAROŠ, A., NOVÁ, L. (2008) Srovnání fenologických dat na rozdílných stanovištích u vybrané skupiny okrasných trvalek. – Acta Pruhoniciana, 90: 63–73.

BENDA, P., DIETZ, C., ANDREAS, M., HOTOVÝ, J., LUČAN, R.K., MALTBY, A., MEAKIN, K., TRUSCOTT, J., VALLO, P. (2008): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. – Acta Soc. Zool. Bohem., 72: 1–103.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K., PILAŘOVÁ, P. (2008): Srovnání energetické produkce výmladkové kultury topolu s jednoletými plodinami v bramborářské výrobní oblasti. – Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.

BUSINSKÝ, R. (2008). A reassessment of Tibetan hard pine, Pinus densata, on the basis of morphology and biogeography of the P. kesiya complex (Pinaceae). – Harvard Pap. Bot. 13/1: 1–28.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., TOMŠOVSKÝ, M., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, S. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic. – Czech Mycology, 60/2: 267–276.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., MACKOVČIN, P. (2008): Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. – J. Landscape Ecol., 1/2: 22–51.

DOSTÁLEK, J., SKALOŠ, J. (2008): Přírodní stanoviště v intenzivně zemědělsky obhospodařované české krajině: případová studie v území Nové Dvory–Kačina. – Acta Pruhoniciana, 90: 71–78.

DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2008): Crushed rockwool as a component of growing substrates. – Acta Horticult., 779: 491–495.

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. (2008): Ekonomické aspekty porostů rychle rostoucích dřevin. – Acta Pruhoniciana, 89: 35−39.

HAVLÍČKOVÁ, K., RUDIŠOVÁ, I. (2008): Porosty rychle rostoucích dřevin v zemědělské krajině a biodiverzita. – Acta Pruhoniciana, 89: 23–27.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2008): Model vývoje pěstebních ploch pro záměrnou produkci biomasy. – Acta Pruhoniciana, 89: 11–15.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2008): Metodika analýzy potenciálu biomasy s využitím GIS. – Acta Pruhoniciana, 89: 17–21.

HENDRYCH, J. (2008): Proměny klimatu a udržitelné plánování městské a příměstské krajiny. – Acta Pruhoniciana, 90: 5–9.

HRUBÁ, T. (2008): Školní zahrady – nezastupitelný prvek v urbanismu sídel. – Acta Pruhoniciana, 90: 25–33.

JECH, D., DLOUHÁ, T. (2008): Zpracování metodického návodu zakládání, vedení a využití databázové evidence významných prvků kulturní krajiny na lokální úrovni. – Acta Pruhoniciana, 90: 51–58.

KAŇKA, J., LAXA, J., ŠEDIVÁ, J. (2008): Detekce DMV u jiřinek pomocí Real-Time PCR. – Acta Pruhoniciana, 89: 55–58.

KNÁPEK, J., VAŠÍČEK, J., HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Ekonomické aspekty užití biomasy pro spoluspalování biomasy a uhlí. – Acta Pruhoniciana, 89: 29–33.

KREJZAR, V., MERTELÍK, J., PÁNKOVÁ, I., KLOUDOVÁ, K., KŮDELA, V. (2008): Pseudomonas marginalis associated with soft rot of Zantedeschia spp. – Plant Protect. Sci., 44: 85–90.

MERTELÍK, J. , KLOUDOVÁ, K. (2008): Průzkum výskytu infekce Hydrangea Ring Spot Virus v různých druzích Hydrangea spp. v České republice. – Acta Pruhoniciana, 89: 51–53.

NACHLINGEROVÁ, V. (2008): Rozšíření sortimentu a nové pěstební technologie balkonových květin. – Acta Pruhoniciana, 89: 69–87.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., VLASÁKOVÁ, B. (2008): Monitoring of biodiversity changes in the landscape scale. – J. Landscape Ecol., 1: 49–68.

SEVERA, M., RŮŽIČKOVÁ, J. (2008): Průhonická novošlechtění poloopadavých azalek (r. Rhododendron L., podr. Tsutsusi (Sweet) Pojarkova). – Acta Pruhoniciana, 89: 87–90.

SCHRÖDER, W., ENGLERT, C., PESCH, R., ZECHMEISTER, H.G., THÖNI, L., SUCHARA, I., MAŇKOVSKÁ, B., JERAN, Z., HARMENS, H., GRODZYNSKA, K., ALBER, R. (2008): Metallakkumulation in Moose: Standörtliche und regionale Randbedingungen des Biomonitoring von Luftverunreinigungen. – Umweltwissensch. Schadstoff-Forsch., 20: 120–132.

SKOKANOVÁ, H. (2008): Land use changes of river Dyje floodplain in reaches Nový Přerov – Brod nad Dyjí and Nové Mlýny – Lednice, Czech Republic, in the period of 1830–2001 as a reaction to the river Dyje channel regulations. – Ekológia (Bratislava), 27: 82–98.

SKOKANOVÁ, H. (2008): The Impact of River Engineering Works on the Dyje River Floodplain in the Czech Republic. – Global Environment, 1/2: 82–11.

SOJKOVÁ, E., KNOTKOVÁ, I. (2008): Hodnocení zeleně obytných souborů. – Acta Pruhoniciana, 90: 41–48.

STRÁNSKÁ, T., HAVLÍČEK, M. (2008): Ecological Asessment of Landscape Development and Changes in the Ivančice Microregion (Czech Republic). – Morav. Geograp. Reports, 16/1: 26–36.

ŠEDIVÁ, J., KUBIŠTOVÁ, L. (2008): Vliv růstových regulátorů na multiplikaci koniklece (Pulsatilla sp.). – Acta Pruhoniciana, 89: 59–62.

ŠRÁMEK F., DUBSKÝ M. (2008): Chlorózy matečných rostlin petúnií a jejich eliminace. – Acta Pruhoniciana, 89: 63–68.

UNAR, P., ŠAMONIL, P. (2008): The evolution of natural floodplain forests in South Moravia between 1973 and 2005. – J. Forest Sci., 54/8: 340–354.

URBÁNEK, H. (2008): Význam počtu jedinců při regeneraci odrůd cizosprašných druhů. –Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.

WEGER, J. (2008): Výnos vybraných klonů vrb a topolů po 9 letech výmladkového pěstování. – Acta Pruhoniciana, 89: 5–10.

VEJSADOVÁ, H., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, L. (2008): Preservation of a rare bog pine genotypes using micropropagation techniques. – Acta Univ. agric. Silvic. Mendel. Brun., 56/4: 197–206.

VEJSADOVÁ, H., KUCHTOVÁ-JADRNÁ, P. (2008): Indukce organogeneze u diploidních kultivarů Pelargonium × hortorum L.H. Bailey. – Acta Pruhoniciana, 89: 41–45.

VOTRUBA, R. (2008): Oddálení iniciace květních poupat u chryzantém (Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam.) aplikací ethephonu. – Acta Pruhoniciana, 89: 47–50.

BULÍŘ, P. (2007): Effects of varying doses of Frisol on European ash (Fraxinus excelsior L.) planted on spoil banks. – J. Forest Sci., 53/1: 35–40.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., ZLATOHLÁVEK, A. (2007): Regulace patogenů z r. Phytophthora parazitujících na dřevinách. – Rostlinolékař, 18/1: 11–14.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. (2007): Landscape Changes in the Czech Republic 1763–2005: An Assessment Based on Historical Maps and GIS Technology. – Nova Acta Leopoldina, NF 94/349: 187–200.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P., STRÁNSKÁ, T. (2007): Brno and its surroundings: a landscape-ecological study. – Ekologie krajiny, 0/0: 32–53.

DOSTÁLEK, J., KUČERA, J. (2007): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. – Acta Mus. Reginaehrad. s.A., 32: 17–34.

EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. (2007): Quantitative analysis of landscape development and mapping of drainage network based on historical maps: case study of the surroundings of the Kašperské Hory town (Czech Republic). – Silva Gabreta, 13/3: 285–300.

HAVLÍČEK, M., CIBULKOVÁ, P., DEMEK, J., MACKOVČIN, P., OCHMAN, J., KUTÁLEK, S., ŠVÁB, T. (2007): Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí. – Thayensia, 7: 49–54.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – Acta Průhoniciana, 86: 39–46.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – Rostlinolékař, 18/3: 25–27.

JANÍK, D., VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., ADAM, D., HORT, L., KRÁL, K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Li¬pina. – Thayensia, 7: 175–206.

LACINA, D., DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. (2007): Land use changes in the town of Železná Ruda and its surroundings (Czech Republic) based on the analysis of historical maps from the period 1843–2005. – Silva Gabreta, 13/3: 269–284.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2007): Průzkum rozšíření nově zavlečeného škůdce rododendronů Graphocephala fennahi Young, 1977 v České republice. – Acta Pruhoniciana, 86: 5–9.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2007): Průzkum výskytu nové štítenky Pseudaulacaspis pentagona na Catalpa sp. v České republice. – Acta Pruhoniciana, 86: 11–13.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2007): Přemnožení kůrovce na cypřišovitých rostlinách. – Zahradnictví, 11: 46.

MOKRÁ, V., MERTELÍK, J., GÖTZOVÁ, B. (2007): Sbírka virů okrasných rostlin. – Acta Pruhoniciana, 86: 63–68.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. (2007): Seznam kmenů druhů r. Phytophthora uchovávaných ve sbírce oddělení fytopatologie výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. – Acta Průhoniciana, 86: 69–76.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. (2007): Usychání výhonů a hniloba plodů borůvek a brusinek způsobená houbou Diaporthe vaccinii Shear. – Rostlinolékař, 18/3: příl.

ŠAMONIL, P. (2007): Uniqueness of limestone soil-forming substrate in the forest ecosystems classification. – J. Forest Sci., 53/4: 149–161.

STRNADOVÁ, V., BREJCHOVÁ, P., ČERNÝ, K. (2007): Olše lepkavá, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. a její chřadnutí na modelovém příkladu břehových porostů řeky Lomnice. – Acta Pruhoniciana, 86: 15–38.

WEBER, M. (2007): Evropská úmluva o krajině a možnosti její implementace v oblasti koncepčních a plánovacích nástrojů pro realizaci krajinných politik. – Urban. územ. Rozvoj, 10/1: 42–46.

BENDA, P., ANDREAS, M., KOCK, D., LUČAN, R., MUNCLINGER, P., NOVÁ, J., OBUCH, D., OCHMAN, K., REITER, A., UHRIN, M., WEINFURTOVÁ, D. (2006): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. – Acta Soc. Zool. Bohem., 70: 1–329.

BULÍŘ, P. (2006): Growth of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) treated by soil conditioners on Loket spoil bank. – J. Forest Sci., 52/12: 556–564.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. (2006): Patogeny z r. Phytophthora na dřevinách v ČR. – Mykol. Listy, 97/31–32.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., MRÁZKOVÁ, M. (2006): Poznámky k metodice odběru vzorků dřevin pro fytopatologické vyšetření s důrazem na choroby houbového původu. – Rostlinolékař, 17/4: 27–29.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V., GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. – Rostlinolékař, 17/5: 17–19.

DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2006): Pěstební substráty s přídavkem minerální plsti. – Acta Pruhoniciana, 82: 11–16.

MACKOVČIN, P., DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. (2006): Význam historických map pro studium vývoje krajiny ČR za posledních 250 let. – Geograf. Rev., 2/2: 159–171.

MERTELÍK, J., NAVRÁTIL, M., KLOUDOVÁ, K., VALOVÁ, P., VANC, P., MOKRÁ, V., ŠEDIVÁ, J. (2006): First Occurrence of Phytoplasma in Rhododendron sp. in the Czech Republic. – Acta Horticult., 722: 355–358.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V., SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. – Rostlinolékař, 17/6: 13–15.

OBDRŽÁLEK, J. (2006): Produkce okrasných školkařských výpěstků v České republice. – Acta Pruhoniciana, 81: 5–57.

OBDRŽÁLEK, J. (2006): Využití biofungicidu Supresivit (Trichoderma harzianum) při množení listnatých dřevin z letních řízků. – Acta Pruhoniciana, 82: 17–42.

OBDRŽÁLEK, J., JÍLKOVÁ, J. (2006): Winter grafting of oaks Quercus L. – Hortic. Sci., 33/2: 61–69.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice – role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. – Mykol. Listy, 97: 46–47.

STŘEŠTÍK, S., ŠAMONIL, P. (2006): Ecological valence of expanding European ash (Fraxinus excelsior L.) in the Bohemian Karst (Czech Republic). – J. Forest Sci., 52/7: 293–305.

ŠEDIVÁ, J., KAŇKA, J., NOVÁK, P., LAXA, J. (2006): Micropropagation, detection and elimination of DMV in the Czech collection of Dahlia. – Acta Horticult., 725: 495–498.

ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M. (2006): Komposty a piliny jako složka pěstebních substrátů. – Acta Pruhoniciana, 82: 5–10.

UHRIN, M., KAŇUCH, P., BENDA, P., HAPL, E., JOOST VERBEEK, H. D., KRIŠTÍN, A., KRIŠTOFÍK, J., MAŠÁN, P., ANDREAS, M. (2006): On the Greater noctule (Nyctalus lasiopterus) in central Slovakia. – Vespertilio, 9–10: 183–192.

ŽLEBČÍK J. (2006): Sledování kvalitativních parametrů jakosti osiva okrasných dřevin. – Acta Pruhoniciana, 82: 43–64.

BULÍŘ, P. (2005): Impact of soil conditioners on the growth of European ash (Fraxinus excelsior L.) on dumps. – J. Forest Sci., 51/9: 392–402.

JEHLÍK, V., DOSTÁLEK, J., ZALIBEROVÁ, M. (2005): Spreading of adventive plants on river banks of the Elbe River in the Czech Republic and the Danube River in Slovakia outside of harbours. – Thaiszia – J. Bot., 15: 35–42.

SKOKANOVÁ, H. (2005): Channel changes of the lower part of the Dyje River in the 1830–2001 period caused by human activities. – Geografie – Sborník ČGS, 110/4: 271–285.

BENDA, P., HANÁK, V., ANDREAS, M., REITER, A., UHRIN, M. (2004): Two new species of bats (Chiroptera) for the fauna of Lybia: Rhinopoma hardwickii and Pipistrellus ruepellii. – Myotis, 41–42: 109–124.

BUSINSKÝ, R. (2004): A revision of the Asian Pinus subsection Strobus (Pinaceae). – Willdenowia, 34: 209–257.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – J. Forest Sci., 56/3: 93–100.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. II. Nálezy mimo chráněná území. – Mykol. Listy, 87: 18–24.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. II. Nálezy mimo chráněná území (dokončení). – Mykol. Listy, 88: 16–19.

DOSTÁLEK, J., JEHLÍK V. (2004): Chenopodium probstii and Chenopodium missouriense: two North American plant species in the Czech Republic, Slovak Republic and neighbouring countries. ¬¬– Feddes Rep., 115/5–6: 483–503.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., VANC P. (2004): Occurrence of Aesculus hippocastanum with high degree of resistance to Cameraria ohridella in the Czech Republic. – Acta fytotech. zootech., Spec. number, 7: 204.

MERTELÍK, J., NAVRÁTIL, M., KLOUDOVÁ, K., VALOVÁ, P., VANC, P., MOKRÁ, V., ŠEDIVÁ, J. (2004): Phytoplasma detection in Rhododendron sp. in the Czech Republic. – Acta fytotech. zootech., Spec. number, 7: 206.

POSPÍŠKOVÁ, M., BARTÁKOVÁ, I. (2004): Genetic diversity of a black poplar population in the Morava river basin assessed by microsatellite analysis. – Forest Genetics, 11: 257–262.

BENDA, P., HULVA, P., ANDREAS, M., UHRIN, M. (2003): Notes on the distribution of Pipistrellus pipistrellus complex in the Eastern Mediterranean: First records of P. pipistrellus for Syria and of P. pygmaeus for Turkey. – Vespertilio, 7: 87–95.

BUSINSKÝ, R. (2003): Taxonomy and biogeography of Chinese hard pine, Pinus hwangshanensis W. Y. Hsia. – Bot. Jahrb. Syst. 125/1: 1–17.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. (2003): First finds of „alder-Phytophthora“ in the Czech Republic. – Czech Mycol., 55/4: 291–296.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2003): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000–2002. I. Nálezy v chráněných územích. – Mykol. Listy, 86: 20–29.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K. (2003): Chřadnutí olší ve světě a u nás. – Zpr. Lesn. Výzk., 48/2–3: 123–124.

VEJSADOVÁ, H., PREŤOVÁ, A. (2003): Somatic Embryogenesis in Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’. – Acta Hort., 616: 467–470.

BENDA, P., ANDREAS, M., REITER, A. (2002): Record of Hypsugo arabicus from Baluchistan, Iran, with remarks on its ecology and systematic status. – Bat Research News, 43: 75–76.

BENETKA, V., VACKOVÁ, K., BARTÁKOVÁ, I., POSPÍŠKOVÁ, M., RASL, M. (2002): Introgression in black poplar (P. nigra L. ssp. nigra) and its transmission. – J. Forest Sci., 48/3: 115–120.

HAPL, E., UHRIN, M., BOBÁKOVÁ, L., BENDA, P., ANDREAS, M., REITER, A., HOTOVÝ, J., OBUCH, J., STANKOVIČ, J., CSELÉNYI, K. (2002): Prehľad zimovísk netopierov Silickej a Plešivskej planiny. – Vespertilio, 6: 193–211.

MERTELÍK, J., MOKRÁ, V., GÖTZOVÁ, B., GABRIELOVÁ, Š. (2002) : Occurrence and Identification of Impatiens Necrotic Spot Tospovirus in the Czech Republic. – Acta Hort., 568: 79–83.

MOKRÁ, V., GÖTZOVÁ, B., MERTELÍK, J. (2002): Collection of Ornamental Plant Viruses. – Acta Hort., 568:193–199.

POSPÍŠKOVÁ, M. (2002): DNA polymorfismus: obecné využití se zaměřením na metodu mikrosatelitů a DNA polymorfismus u topolu a dubu. – Acta Průhoniciana, 73: 60–72.

ŠEDIVÁ, J. (2002): Klíčivost některých druhů koniklece (Pulsatilla L.) v in vitro podmínkách. – Acta Průhoniciana, 73: 48–51.

ŠEDIVÁ, J. (2002): Využití metod in vitro pro záchranu lýkovce vonného (Daphne cneorum L.) v ČR. – Acta Průhoniciana, 73: 52–59.

UHRIN, M., BOBÁKOVÁ, L., HAPL, E., ANDREAS, M., BENDA, P., OBUCH, J., REITER, A. (2002): Zimovanie netopierov v slovenskej časti jaskynného systému Domica-Baradla. – Vespertilio, 6: 237–243.

UHRIN, M., HAPL, E., ANDREAS, M., BENDA, P., BOBÁKOVÁ, L., HOTOVÝ, J., MATIS, Š., OBUCH, J., PJENČÁK, P., REITER, A. (2002): Prehľad zimovísk netopierov Muránskej planiny. – Vespertilio, 6: 103–130.

UHRIN, M., HAPL, E., ANDREAS, M., BENDA, P., BOBÁKOVÁ, L., HOTOVÝ, J., MATIS, Š., OBUCH, J., PJENČÁK, P., REITER, A. (2002): Zimoviská netopierov Revúckej vrchoviny. – Vespertilio, 6: 159–171.

VEJSADOVÁ, H., LÁTALOVÁ, K., ŘÍZKOVÁ, R. (2002): Význam růstových regulátorů při kultivaci semenáčů terestrických orchidejí v podmínkách in vitro. – Acta Průhoniciana, 73: 27–36.

VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J. (2002): Mikropropagace ohroženého druhu borovice blatky (Pinus rotundata Link). – Acta Průhoniciana, 73: 37–47.

WEBER, M., DOSTÁLEK, J. (2002): Modelové výsadby dřevin v biokoridoru Valová. –Přírodověd. Stud. Muz. Prostěj., 5: 27–30.

ŽLEBČÍK J. (2002): Poznámky k záchranné kultivaci některých ohrožených druhů ČR. – Acta Průhoniciana, 73: 3–26.

ANDREAS, M., REITER, A., BENDA, P., ZUKAL, J. (2001): Výzkum potravní ekologie společenstva netopýrů na lokalitě Ledové sluje v Národním parku Podyjí. – Thayensia, 4: 5–18.

ŽLEBČÍK, J., ŠEDIVÁ, J. (2001): Lýkovec vonný (Daphne cneorum L.). – Ochr. Přír. 56: 208–210.

KUČERA, J., DOSTÁLEK, J. (2000): Společenstvo se Sedum hispanicum v Orlických horách. – Zpr. Čes. bot. Společ., 35/2: 95–97.

MÜNZBERGOVÁ, Z., HÉDL, R., ČERNÝ, T., PETŘÍK, P., SUCHARA, I., VAŘEKA, J., KOVÁŘ, P. (2000): Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý Jeseník Mountains. – Novit. Bot. Univ. Carol., 13: 55–71.

POSPÍŠKOVÁ, M. (2000): Praktické využití mikrosatelitových markerů při sledování genetické variability populací. – Biol. Listy, 65/3–4: 198–200.

VEJSADOVÁ, H., PREŤOVÁ, A. (2000): Cytological and histological study of morphogenesis in Rhododendron L. – Adv. Hort. Sci., 14/2: 1–5.