Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Odrůdy a klony rychle rostoucích dřevin pro výmladkové plantáže RRD v České republice

Zpracoval Jan Weger, VÚKOZ, v.v.i. (poslední aktualizace 2011/X)

Pro výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD) se v podmínkách mírného klimatického pásma používají téměř výhradně vybrané klony příp. odrůdy vrb a topolů. Další druhy dřevin testované u nás nebo v podobných přírodních podmínkách (např. olše, akát, pajasan, líska aj.) se zatím do praxe neprosadily, případně existují bariéry pro jejich využití. Pro značně proměnlivé půdně klimatické podmínky České republiky není možno přednostně doporučit jen klony/odrůdy topolů nebo jen vrb, jak je tomu v některých zemích či regionech Evropy. Například v severní Evropě se pěstují téměř výhradně vrby a topoly v Evropě jižní. Výběr klonu či odrůdy také ovlivňují další faktory jako např. požadovaný cílový produkt, pěstební a sklizňová mechanizace, dostupnost a vlastnická práva odrůd.

Z našich výsledků hodnocení výnosu širokého sortimentu vrb a topolů v dlouhodobých pokusech je zřejmé, že na dosažený výnos výmladkové plantáže má největší vliv volba stanoviště a teprve potom volba klonu či odrůdy. Výběr vhodných klonů a odrůd RRD pro konkrétní výsadbu případně region musí tedy vycházet v první řadě ze znalosti půdně-klimatických (stanovištních) podmínek zvolené lokality. K výběru vhodných stanovišť je možno použít například rámcovou typologii a rajonizaci doporučených klonů RRD zpracovanou na VÚKOZ a publikovanou v uplynulých letech. Pokud je zvolené stanoviště - zemědělský pozemek - pro topoly a vrby vhodný, je možno vybrat nejvhodnější klony příp. odrůdy na základě jejich specifických vlastností a nároků. Z praktického hlediska je možno vybírat z více zdrojů:

Klony vrb a topolů z domácích sbírek (zejm. VÚKOZ,v.v.i a VÚLHM, v.v.i.).


Jedná se o klony příp. nechráněné odrůdy topolů a vrb (např. J-105, S-195, S-218, Oxford), které jsou vybírány podle výsledků polního testování z domácích sbírek těchto dřevin v rámci výzkumných projektů VÚKOZ, v.v.i. (od roku 1994). Klony nejsou chráněné šlechtitelskými právy a jejich pěstováním v krajině bylo odsouhlaseno Ministerstvem životního prostředí z hlediska minimalizace rizik pro ochranu přírody (viz níže Legislativa - Ochrana přírody). Sadbu a informace o pěstebních požadavcích těchto klonů je možno získat na našem pracovišti nebo od domácích dodavatelů sadby RRD. Pro pěstování klonů z tohoto seznamu mohou být poskytovány dotace na pěstování. Aktuální seznam topolů a vrb z domácích sbírek doporučených pro energetické a jiná využítí najdete zde.

V roce 2011 byla uznána odrůda domácího topolu černého P. nigra L. 'Průhonice', která je výsledkem šlechtění domácích druhů RRD na VÚKOZ, v.v.i. a je určena zejména pro zvláště chráněná území.

Zahraniční odrůdy vrb


Jedná se zatím zejména o švédské, ale i polské a italské registrované odrůdy vrb (Tora, Inger, Tordis, Dobkowska, Drago a další) vyšlechtěné záměrným křížením převážně z druhu S. viminalis,ale i jiných druhů stromovitých a keřovitých vrb. Odrůdy jsou chráněné šlechtitelskými právy. Některé z nich již byly u nás pěstovány příp. testovány. Sadbu je možno získat ze zahraničí od majitelů odrůd nebo od oficiálních dodavatelů např. v Polsku nebo Slovensku. Informace o jejich pěstování poskytují dodavatelé sadby nebo majitelé odrůdy. Pro pěstování většiny těchto odrůd mohou být poskytovány dotace na pěstování.

Zahraniční odrůdy topolů


Jedná se zejména o italské, ale i belgické nebo nizozemské odrůdy topolů (AF2, AF1, Sirio, Baldo, Vesten, Suwon a další) vyšlechtěné záměrným křížením ze skupiny tzv. kanadských topolů (P. × canadense = P. × euroamericana) nebo balzámových topolů ve firmách a ústavech zaměřených na problamatiku pěstování topolů v těchto zemích.Odrůdy jsou chráněné šlechtitelskými právy. Některé z nich jsou již u nás pěstovány příp. testovány. Sadbu některých odrůd je možno získat od domácích dodavatelů nebo ze zahraničí od majitelů odrůd. Informace o jejich pěstování poskytují dodavatelé sadby nebo majitelé odrůdy. Pro pěstování většiny těchto odrůd mohou být poskytovány dotace na pěstování.

Klon je jedinec, který vznikl a je dále rozmnožován vegetativním způsobem (např. řízky, oddenky) z jedné původní rosltiny. Jeho porosty jsou tedy geneticky uniformní. Klony topolů a vrb pro energetické využití byly vybrány z nejlepších jedinců v přírodních nebo šlechtitelských populací. Klon není chráněn šlechtitelskými ani patentovými právy. Označován by měl být klonovým číslem spolu s rodovým nebo druhovým názvem v latině případně češtině. V praxi se však používají i různá populární označení (např. japonský topol = topol J-105 = Populus nigra × P. maximowiczii J-105).

Odrůda (nebo také kultivar) je výsledkem šlechtitelské práce. Od jiných kultivarů a klonů se odlišuje významnými morfologickými znaky a pěstebními vlastnostmi. Odrůdy topolů a vrb pro energetické využití mohou být chráněny na různé úrovni podle zákona o ochraně práv k odrůdám (92/2000 Sb.). Registrované jméno odrůdy se přiděluje dle Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin (např. Salix 'Tora' nebo Populus nigra 'Pruhonice'). Odrůdy topolů a vrb pro výmladkové plantáže jsou množeny vegetativním způsobem a jejich porosty jsou tedy geneticky uniformní.

Legislativní předpisy pro pěstování RRD
(základní přehled)

Ochrana přírody

Z podmínek zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb, vyplývá nutnost posouzení nepůvodních druhů RRD resp. jejich odrůd a klonů pro výmladkové plantáže zejména z hlediska rizika invazního šíření v krajině a křížení s domácími druhy. V praxi posuzuje záměry nebo projekty pěstitelů na založení plantáží RRD místní orgán přírody (OOP). Protože byly výsledky posuzování často nejednotné byl na VÚKOZ, v.v.i. na základě žádosti MŽP vypracován "Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny", který slouží hlavně jako odborný podklad pro OOP. V seznamu jsou uvedeny energetické plodiny, jejichž pěstování v krajině přináší minimální rizika pro ochranu přírody při dodržení doporučených podmínek a postupů.

Nové odrůdy a klony RRD by měly být posouzeny z hlediska uvedených rizik a v případě kladného výsledku šetření zapsány do tohoto seznamu. Žádost o posouzení se podává na MŽP odbor ochrany krajiny (611). Pokud v seznamu nejsou, může být jejich pěstování zakázáno místním orgánem ochrany přírody.

Produkce a distribuce sadby

Klony a odrůdy RRD z domácích sbírek nebo ze zahraničí je možno množit a prodávat při dodržení podmínek daných zákonem o nákládání se sadbou a osivy č. 219/2002 Sb. Základní podmínkou je registrace producenta sadby ÚKZÚZ (viz nakládání se sadbou RRD). Rychle rosotucí dřeviny jsou podle tohoto zákona zařazeny mezi okrasné dřeviny - v § 25 (Rozmnožovací materiál okrasných druhů) jsou v odstavci 6 uváděny jako "intenzivní kultury rychlerostoucích dřevin pro energetické účely" (dále jen "účelové lignoformní kultury")".

Více informací o legislativě najdete v samostatné části našich stránek.

Podmínky dotačních titulů

Více informací o dotacích najdete v samostatné části našich stránek.

Poděkování

Uvedený text vznikl díky podpoře z výzkumného záměru VÚKOZ MZP000027073 a projektu MŠMT 2B061006.

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky