Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

AKTUÁLNÍ Seznamy MZe (dle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o přímých platbách - přílohy č. 2 a č. 4) (Aktualizováno VIII/2015)

1. Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu

V případě zemědělské kultury rychle rostoucí dřeviny (RRD) lze jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy poskytnout pouze na níže uvedené druhy RRD a jejich křížence:

Rychle rostoucí dřevina
Maximální
délka obmýtí
Topol Maximovičův a jeho kříženci (Populus maximowiczii Henry)
8 let
Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et A.Gray)
8 let
Topol vznešený a jeho kříženci (P. × generosa Henry)
8 let
Topol kanadský (P. × canadensis Moench)
5 let
Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carriěre)
8 let
Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.)
8 let
Topol černý (P. nigra L.)
10 let
Topol osika (P. tremula L.)
8 let
 
Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. × rubens Schrank)
8 let
Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)
5 let
Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd.)
5 let
Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)
5 let
 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
8 let
Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)
8 let
Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)
8 let
Líska obecná (Corylus avellana L.)
10 let


2. Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice vhodných pro plochy využívané v ekologickém zájmu (tzv. EFA)

Rychle rostoucí dřevina
Maximální
délka obmýtí
Topol černý (P. nigra L.)
10 let
Topol osika (P. tremula L.)
8 let
Topol Maximovičův (Populus maximowiczii Henry) - pouze kříženci s topolem černým (P. nigra L.)
8 let
Topol kanadský (P. × canadensis Moench)
5 let
Topol Simonův (P. simonii Carriěre) - pouze kříženci s topolem černým (P. nigra L.)
8 let
Topol vznešený (P. × generosa Henry) - pouze kříženci s topolem černým (P. nigra L.)
8 let
 
Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. × rubens Schrank)
8 let
Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)
5 let
Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd.)
5 let
Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)
5 let
 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
8 let
Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)
8 let
Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)
8 let
Líska obecná (Corylus avellana L.)
10 let

(PŮVODNÍ) Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu

VĚSTNÍK MZe Ročník 2010
ČÁSTKA I VYDÁNO: BŘEZEN 2010 Cena: 44 Kč

Ministerstvo zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Čj.: 7280/2010-18030
V Praze dne 2. 3. 2010

Podle čI. 2 písmo 17) nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy 1/1nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy pHmých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, se stanoví seznam druhů rychle rostoucích drevin ajejich križenců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich skliziiového cyklu.

Označení
Maximální
délka obmýtí
Topoly (Populus sp.) a jejich kříženci
Topol Maxímovíčův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry)
8 let
Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et Gray)
8 let
Topol kanadský (P. canadensis Monch)
5 let
Topol Sirnonův a jeho kříženci (P. simonii Carriěre)
8 let
Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.)
8 let
Topol černý (P. nigra L.)
10 let
Topol osika (P. tremula L.)
8 let
Vrby (Salix sp.) a jejich kříženci
Vrba bílá a její kříženci (S. alba L.)
8 let
Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)
5 let
Kříženci vrby jívy (S. caprea L. hybrids)
5 let
Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)
5 let
Ostatní dřeviny
Jasan ztepilý (Fraxinus exelsior L. )
8 let
Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)
8 let
Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)
8 let

Ing. Martin Mistr, v. r.
ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky